Program Çıktıları | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Fen-Edebiyat Fakültesi
  Program Çıktıları
PÇ - 1 Çeviri alanında kazanılan yeterliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal bilgilere hâkimdir.
PÇ - 2 Çeviri alanında bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisine sahiptir.
PÇ - 3 Çeviri alanında araştırma yapma, proje tasarlama, nitel ve nicel veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ - 4 Beşeri bilimler alanında disiplinlerarası konularda bilgilidir.
PÇ - 5 Çeviri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında mesleki etik ve sorumluluk bilinciyle kullanır, çözümler ve uygular.
PÇ - 6 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
PÇ - 7 Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahiptir.
PÇ - 8 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve eleştirel bir bakışla değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ - 9 Çeviri alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde (Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası / ECDL – European Computer Driving Licence) kullanır.
PÇ – 10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil (Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde) bilgisine sahiptir.
PÇ – 11 Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra (Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde) ikinci bir yabancı dili kullanarak duygu ve düşüncelerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilir.
PÇ - 12 Çeviri alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler; tarih, kültürel miras ve sosyal adalet konularında bilinçlenir.
PÇ - 13 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir.