Bölüm Mesajı | Sosyoloji (İngilizce)
Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Mesajı

Sosyoloji, toplumsal kurumları, ilişkileri, etkileşimleri, değişim ve dönüşümleri inceleyen, hem teorik hem de uygulamalı bir bilim dalıdır. Günümüz dünyasında sosyal, ekonomik ve kültürel değişimin ivmesi hızlanmış ve bir bilim olarak sosyolojinin önemi de artmıştır. Değişmekte olan dünyada toplumları incelemeyi, anlamayı ve yorumlamayı hedefleyen sosyoloji bölümünün ilgi ve araştırma alanları kırdan kente, aileden toplumsal cinsiyete, eşitsizlikten sosyal adalete, bürokrasiden ekonomik faaliyete, yeni iletişim teknolojilerinden yeni toplumsal ağlara, özel alan ilişkilerinden kamusal alan karşılaşmalarına değin uzanan bir dizi başlığı kucaklamaktadır. Sosyoloji bölümü, öğrencilere analitik ve eleştirel düşünme ve araştırma yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Enstitüsü, Kalkınma Ajansları gibi kuruluşlarda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı gibi bakanlıklar olmak üzere kamuda çalışabilecekleri gibi, araştırma şirketleri, medya, reklamcılık, insan kaynakları birimleri gibi özel sektörde de çalışabilmektedirler. Ayrıca yerel ve uluslararası bağımsız kuruluşlarda da (Birleşmiş Milletler, ILO, UNDP, UNICEF, UNESCO vb.) uzman ve danışman olarak görev alabilmektedirler.

Dr. Öğr. Üyesi Burak KESGİN 

Sosyoloji (İngilizce) Bölüm Başkanı