Fen-Edebiyat Fakültesi

Program Çıktıları

BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)

1. Matematik alanında, güncel bilgileri içeren ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uyarlar ve aktarır. 

3. Alanında edindiği bilgileri kullanarak verileri tanımlar, yorumlar ve değerlendirir. 

4. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir, bilimsel yöntem ve tekniklerle analiz eder ve inceler.

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

5. Matematik ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

6. Matematik ile ilgili karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

7. Disiplinler arası sorunlarda, karar verme sürecinde rol oynar.

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) 

8. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve güncel gelişmeleri takip eder.

9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

10. Alanında, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder, nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

11. Toplumsal sorumluluk, insan sağlığı ve çevre bilincine sahip olur.

12. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

13. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)

14. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

15. Sosyal hakların evrenselliği, kalite süreçlerine uygun davranma, çalışma ve sosyal güvenlik hukuku konularında yeterli bilince sahiptir.