Özgörev | Sosyoloji (İngilizce)
Fen-Edebiyat Fakültesi

ÖG1: Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilen, bu çerçevede kuramları gündelik yaşamda kullanabilen ve toplumsal kurumların dinamiklerini bilen bireyler yetiştirmek.

ÖG2: Toplumsal olayları, olguları ve süreçleri farklı disiplinlerden de yararlanarak sorgulayabilen ve eleştirel bir şekilde değerlendirebilen bireyler yetiştirmek.

ÖG3: Toplumsal olaylar, olgular ve süreçlerle ilgili nitel ve nicel araştırmalar tasarlayıp uygulayabilen ve analiz edebilen bireyler yetiştirmek.

ÖG4: Güncel teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve kullanabilen bireyler yetiştirmek.

ÖG5: Araştırma ve yayın etiği başta olmak üzere meslek etik kuralları bilen ve uygulayan bireyler yetiştirmek.