Öğretim Amaçları | Sosyoloji (Türkçe)
Fen-Edebiyat Fakültesi

Eğitim Amaçları

  • Küreselleşen ve hızla değişen dünyadaki toplumsal olgu, değişimlerin nedenlerini ve sonuçlarını sosyolojik bakış açısından görebilmek.
  • Problemleri saptamak, tanımlamak, formüle etmek ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modellemeleri kullanabilmek. 
  • İlgili olguların, fenomenlerin ve olayların ne şekilde daha doğru analiz edilip değerlendirilebileceği konusunda klasik ve güncel sosyoloji kuramlarının bilgisine de sahip biçimde geçerli yaklaşımlar geliştirebilmek.
  • Edindiği bilgi ve becerileri toplumsal konularda eleştirel yaklaşımlar geliştirmekte kullanabilmek. Sosyoloji alanında edindiği bilgileri toplumsal sorunlara yönelik politikalar oluşturma süreçlerinde kullanabilmek.
  • Nitel ve nicel toplumsal araştırmaların tasarım ve uygulama süreçlerinde yer alabilir. Bilgisayar desteğiyle verileri analize dönüştürebilir.  Ortaya koyduğu araştırma ve çalışmaların toplumsal boyuttaki etkileri, etik ve hukuksal süreç açısından anlamı, sonuçları konusunda bilgi sahibidir. Bu konularda olası etkileri her zaman hesaba katıp sorumlu biçimde davranır.