Fen-Edebiyat Fakültesi

Program Çıktıları

 1. Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulama
  • Yazılı ve görsel veri kaynaklarına ulaşabilme yollarının bilgisine ve bu bilgiyi eleştirel olarak değerlendirme kapasitesine sahiptir.
  • Sosyolojinin kuramsal ve uygulama alanındaki kavramların bilgisine sahip olur ve bu kavramların örtüştüğü toplumsal gerçekliği analiz edebilir.
 2. Temel alanında disiplinlerarası konularda bilgilidir. (FEDEK IV)
  • Sosyoloji alanındaki bilgi ve deneyimini disiplinlerarası bir eğitim düzeyinde sürdürebilir. 
  • Sosyolojinin başlıca çalışma alanlarını (kültür, aile, küreselleşme, göç vb.) tanıyarak toplumsal ilişkiler ve toplumsal yapının analizinin yollarını bilir; bu bilgiyi toplumsal yapılar arasında karşılaştırmalı bir analizde kullanabilir.
 3. Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. (FEDEK Ib) 
  • Sosyoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri toplumsal sorunların çözümünde sosyal politika üretme amaçlı kullanma becerisine sahip olur.
 4. Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir. (FEDEK II)
  • Farklı araştırma tekniklerinin hangi koşullar için olduğunu bilerek araştırma önerisi ve planı hazırlamak, etik kurallar çerçevesinde araştırmayı yürütmek, verileri değerlendirip sonuç raporu yazabilmek ve bu birikimleri meslek yaşamına aktarma becerisine
 5. Bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisine sahiptir. (FEDEK III)
  • Toplumun sorunlarına dair nicel ve nitel araştırma yöntemine dayanarak araştırma tasarlayabilir ve bunu sonuç raporu haline getirerek çözüm önerir.
 6. Alanlarına göre tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisine sahiptir. (FEDEK VI)
  • Araştırma konusuna göre toplumsal araştırma yöntemlerinde kullanılan anket, veri analizi; sözlü tarih, saha çalışması, katilimci gözlem, etnografik çalışma gibi araştırma tekniklerini avantajları ve dezavantajlarıyla bilip uygular.
 7. Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme becerisine sahiptir. (FEDEK Va)
  • Sosyolojinin alana yönelik çalışmalarında uygun araçları seçip kullanır.
 8. Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahiptir. (FEDEK VII)
  • Temel sosyolojik sorunları ayırt ederek bireysel ve/veya grup içi faaliyet içerisinde yer alarak bu sorunları çözme becerisi kazanır.
 9. Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve eleştirel bir bakışla değerlendirme becerisine sahiptir. (FEDEK IX)
  • Hayat boyu öğrenme becerilerini kazanarak, öğrenim yaşamında elde ettiği bilgileri mesleki yaşamında proje ve etkinliklere dönüştürebilme ve uygulama yetkinliğine sahip olur.
 10. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası / ECDL – European Computer Driving Licence) kullanır. (FEDEK Vb)
  • Sosyoloji alanında bilgi ve bileşim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası temel düzeyinde kullanır.
 11. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) bilgisine sahiptir. (FEDEK VIII)
  • Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
  • Sosyoloji eğitiminde edindiği yazılı ve sözlü ifade etme becerisini meslek yaşamında proje ve etkinlikler düzenleyebilme kabiliyetine dönüştürür.
 12. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. (FEDEK X)
  • Evrensel etik kurallarına bağlı olarak bilimsel araştırma yapabilir ve bu araştırmanın yerel ve toplumsal boyutlardaki etkisini göz önüne alır.
 13. Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. (FEDEK XI)
  • Sosyolojik alana özgü yeni bakış açılarını ve toplumsal gelişmeleri takip ederek, yereli evrensel içinde açıklayabilecek bir vizyon kazanır.