Program Çıktıları | Sosyoloji (İngilizce)
Fen-Edebiyat Fakültesi

Program Çıktıları

1. Sosyoloji disipliniyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgi ve birikime sahiptir, bu birikimi alanında uygulamalı yöntem ve tekniklerle uygulama becerisine sahiptir. (FEDEK I)

2. Sosyal bir süreci, olayı ve olguyu saptama, anlama, yorumlama ve çağdaş yöntemlerle çözüm politikaları üretebilme; bu amaçla uygun araştırma yöntem, teknik, analiz, yaklaşım ve modellemeleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir. (FEDEK II)

3. Sosyal bir süreci, olayı ve olguyu anlama, yorumlama ve çağdaş yöntemlerle çözüm politikaları üretebilme becerisine sahiptir. (FEDEK III)

4. Sosyal bir süreci, olayı ve olguyu inceler ve yorumlarken sosyoloji alanının yanı sıra diğer disiplinlerden de faydalanabilir. (FEDEK IV)

5. Sosyoloji alanında farklı araştırma tekniklerinin hangi koşullar için olduğunu bilerek araştırma önerisi ve planı hazırlamak, etik kurallar çerçevesinde araştırmayı yürütmek, verileri değerlendirip sonuç raporu yazabilmek, tüm bu süreçler için gerekli olan çağdaş bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir. (FEDEK V, VI)

6. Sosyoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel sosyolojik sorunları ayırt ederek bireysel ve/veya grup içi faaliyetlerde etkin biçimde kullanma becerisine sahiptir. (FEDEK VII)

7. Sosyoloji eğitimi süresinde yaptığı okumalar, hazırladığı sunumlar, ödevler, tez ve katıldığı bilimsel etkinliklerin sağladığı bilgi ve beceri ile Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir. (FEDEK VIII)

8. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kazanarak, öğrenim yaşamında elde ettiği bilgileri mesleki yaşamında proje ve etkinliklere dönüştürebilme, eleştirel bir bakışla değerlendirme ve bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisine sahiptir. (FEDEK IX)

9. Çalışma hayatında, araştırma yürütürken, verileri analiz ederken ve verileri yayınlarken uyması gereken etik kuralları bilir ve bilimsel etik ilkelere uygun olarak davranır. 

10. Sosyoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle kamusal, sivil ve özel kuruluşlarca gerçekleştirilecek çalışmaların toplumsal, çevresel, hukuksal, kültürel ve ekonomik etkileri konusunda farkındalık sahibidir. (FEDEK XI)

11. Sosyoloji alanında edindiği bilgilerle emek ve iş piyasalarının beklentilerini karşılayacak bilgi birikimi, donanım ve yetkinliği kazanma konusunda bilinç ve farkındalık sahibidir. (FEDEK I, II, V, VII, XI)