Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Başkanının Mesajı

Sosyoloji, toplumsal kurumları, ilişkileri, etkileşimleri, değişim ve dönüşümleri inceleyen, hem teorik hem de uygulamalı bir bilim dalıdır. Günümüz dünyasında sosyal, ekonomik ve kültürel değişimin ivmesi hızlanmış ve bir bilim olarak sosyolojinin önemi de artmıştır. Değişmekte olan dünyada toplumları incelemeyi, anlamayı ve yorumlamayı hedefleyen sosyoloji bölümünün ilgi ve araştırma alanları kırdan kente, aileden toplumsal cinsiyete, eşitsizlikten sosyal adalete, bürokrasiden ekonomik faaliyete, yeni iletişim teknolojilerinden yeni toplumsal ağlara, özel alan ilişkilerinden kamusal alan karşılaşmalarına değin uzanan bir dizi başlığı kucaklamaktadır. Sosyoloji Bölümü, teorik bakış açılarını ve saha araştırmalarını birleştirirken, öğrencilere analitik ve eleştirel düşünme ve araştırma yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Sosyoloji bölümünde, öğrenciler teorik bilgilerin yanı sıra, bu bilgilerini kullanacakları uygulama alanlarında deneyim kazandıran dersler almaktadırlar.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Enstitüsü, Kalkınma Ajansları gibi kuruluşlarda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı gibi bakanlıklar olmak üzere kamuda çalışabilecekleri gibi, araştırma şirketleri, medya, reklamcılık, insan kaynakları birimleri gibi özel sektörde de çalışabilmektedirler. Ayrıca yerel ve uluslararası bağımsız kuruluşlarda da (Birleşmiş Milletler, ILO, UNDP, UNICEF, UNESCO vb.) uzman ve danışman olarak görev alabilmektedirler.

Dr. Öğr. Üyesi Nihan BOZOK
Sosyoloji (İngilizce) Bölüm Başkanı