VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (Balkanlar’da Kültür, Mimari ve Sanat)

1- Makaleler aşağıda belirtilen ilkelere göre hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına göre hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Makalelerde içerik sırası şöyle olmalıdır: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (harita, şekil vs.). Özetler 150-200, anahtar kelimeler ise 3-5 kelime arasında olmalıdır.
Sayfa Düzeni
a) Makaleler Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
Kâğıt Boyutu: Özel Boyut Genişlik: 13,5 cm
Yükseklik: 21 cm
Üst Kenar Boşluk 2 cm
Alt Kenar Boşluk 2 cm
Sol Kenar Boşluk 2.5  cm
Sağ Kenar Boşluk 2 cm
Paragraf Başı 0.5 cm
Blok Alıntı (Sağdan ve Soldan) 1 cm (Paragraf başı olmadan)
Yazı Tipi Times New Roman
Yazı Tipi Stili Normal
Ana Metin Boyutu 11
Özet Boyutu 9
Blok Alıntı Boyutu 9
Dipnot Metin Boyutu 9
Paragraf Aralığı Önce 0 nk, sonra 6 nk
Satır Aralığı Tek
b) Makalelerde sayfa numarası, üst ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
c) Makalenin Türkçe ana başlığı büyük harflerle ve koyu, İngilizce başlığı ise kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, koyu ve italik olarak yazılmalıdır. Ara başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
d) İmla, noktalama ve kısaltmalar için Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu esas alınmalıdır.
e) Kaynak göstermede dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Dipnotlar, cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir.
f) Dipnotlarında "Ad Soyad" sıralaması, kaynakçada ise "Soyad, Ad" sıralaması tercih edilir. Kitaplar için dipnotlarında verilen sayfa numaralarına kaynakçada gerek yoktur. Ancak süreli yayınlar için sayfa aralıkları kaynakçada gösterilmelidir.
g) Eserlerde yayım yeri ve tarihi arasına virgül koyulmamalıdır. Virgül, nokta vs. karakterlerden sonra bir boşluk bırakılmalıdır.
Örnek
Dipnotta
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005, s. 153.
Zafer Gölen, "1852-53 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları", History Studies, Volume: 1/1, 2009, s. 214.
Ömür Ceylan, "Klasik Türk Şiirinde Turnaya Dair", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 28, 2003, s. 35-42.
Kaynakçada
Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005.
Gölen, Zafer, "1852-53 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları", History Studies, Volume:1/1, 2009, s. 212-296.
Bir eser dipnotunda ilk defa kullanıldığı zaman eserin tam künyesi verilmelidir.
Örnek
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005, s. 153.
Bir eser dipnotunda ikinci defa kullanılacaksa yazar adının ilk harfi ve soyadından sonra a.g.e. (adı geçen eser, italik ), a.g.m. (adı geçen makale, italik), a.g.t. (adı geçen tez, italik) gibi kısaltmalar kullanılır.
Örnek
H.Z. Ülken, a.g.e., s. 45.
Bir yazarın birden fazla aynı tür eseri kullanılacaksa eserlerin isimleri kısaca yazılmalıdır.
Örnek
Z. Gölen, "1852-53 Karadağ...", s. 214.
Z. Gölen, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e...", s. 185.
Tezlerde yazar adı, tezin adı, tezin türü, yapıldığı kurum, yer ve tarih sıralaması dikkate alınır.
Örnek
Abidin Temizer, Karadağ'ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1853-1913), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2013, s. 65.
Arşiv Belgelerinde önce tam künye verilir, parantez içinde kısaltmaları gösterilir. Sonraki kullanımlarda sadece kısaltmalar kullanılır. Dipnotta öncelikle belgenin bulunduğu arşiv gösterilir. Ardından hangi katalogda bulunduğu (italik yazılır) ve katalog numarası gösterilir. En son belgenin tarihi yazılır. Hicri ve/veya rumi tarihlerin yanında parantez içinde miladi tarih de yazılmalıdır.
Örnek
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Harici Siyasi Kalemi (HR. SYS), Dosya No: 145, Gömlek No: 12, Tarih: 12 Recep 1241 (20 Şubat 1816).
BOA, HR. SYS, 153/32, Tarih: 12 Safer 1242 (15 Eylül 1826).
İki yazarlı eserlerde her iki yazarın ismi de yazılır. Ancak üç ve daha fazla yazarlı eserlerde birinci sıradaki yazarın adı yazılır, ardından vd. kısaltması kullanılır.
Örnek
İki yazarlı
İlhan Tekeli-Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı 2 Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, s. 56.
Üç ve daha fazla yazarlı
Durmuş Yalçın vd.,Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2005, s. 174.
Metni yayına hazırlanmış eserlerde yazar adı, eser adı, yayına hazırlayan(lar), yayınevi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir. Çeviri eserlerde de aynı sıralama takip edilir.
Örnek
Böcüzade Süleyman Sami, Isparta Tarihi, Hazırlayan: Hasan Babacan, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Isparta 2012, s. 85.
Misha Glenny, Balkanlar 1804–1999, Milliyetçilik, Savaş ve Büyük Güçler, Çeviren: Mehmet Harmancı, Sabah Kitapları, İstanbul 2001, s. 37.
Yazmalarda yazar, eser adı, yazmanın bulunduğu kütüphane veya arşiv ve yer numarası, varak sıralaması takip edilir.
Örnek
Ergirili Ahmed Hilmi ibn-i Resul, Osmanlı-Karadağ Muhârebâtı Tarihçesi, İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesi, nr: 10071, varak: 10a, 11b.
Editörlü çalışmalarda, yazar adı, makale adı, eser adı, editör, yayınevi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir.
Örnek
Tuncay Ercan Sepetçioğlu, "Anadolu'ya İskân Edilen Balkan Savaşları Muhacirlerine Dair Tarih Alanındaki Çalışmalara Metodolojik Öneriler", Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar, Editör: Abidin Temizer, Libra Kitap, İstanbul 2014, s.308.
Ansiklopedi maddelerinde, yazar adı, madde, ansiklopedi adı, cilt numarası, yayın evi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir.
Örnek
Hamza Akın, "Miras", Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 30, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2012, s. 144.
Gazete yazılarında, varsa yazar adı, başlık, gazete adı, varsa sayı numarası, tarihi ve sayfa numarası sıralaması takip edilir.
Örnek
Yazarlı
Babanzade İsmail Hakkı, "Siyaset: Balkan Muharebesi", Tanin, Numara: 1631, 1 Receb 1331, s. 1.
Yazarsız
"Romanya'nın Kuvve-i Askeriyesi", Tanin, Numara: 1655, 3 Şaban 1331, s. 1.
İnternet kaynaklarında, varsa yazar adı, yazı başlığı, web adresi, erişim tarihi. Yapılan alıntılar veya kullanılan bilgi, asıl kaynağa ulaşma imkânı varsa mutlaka oradan alınmalı, internet kaynakları bu bilgiye ulaşmada bir araç olarak kullanılmalıdır.
Örnek
Hamza Aktan, "Miras", http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c30/c300087.pdf, erişim tarihi: 23.02.2014.